top of page
OLMEdu Website Image-01.png

Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο του ευρωπαϊκού χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο:

“Open Lab for the up-skilling of higher educational staff in on-line MAnagement EDucation - OLMEdu”

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας, αντικατοπτρίζουν μόνο τις απόψεις των δημιουργών της. Η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή τη σελίδα.

Αριθμός έργου: 2020-1-CY01-KA226-HE-082724

About

Το έργο

Πρόκληση

 

Το έργο OLMEdu επιδιώκει να αντιμετωπίσει την πρόκληση του ψηφιακού μετασχηματισμού στην Ανώτατη Εκπαίδευση, η οποία έχει επιβληθεί τα τελευταία χρόνια, και ειδικά κατά το τελευταίο έτος της πανδημίας Covid-19. Αυτός ο μετασχηματισμός υπογράμμισε την ανάγκη παροχής υποστήριξης και κατάρτισης στο προσωπικό τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην απόκτηση των κατάλληλων γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ για την επιτυχή υποστήριξη της ηλεκτρονικής μάθησης. Στο πεδίο της Εκπαίδευσης στο αντικείμενο της Διοίκησης, αυτή η διαδικασία είναι ακόμη πιο απαιτητική, καθώς περιλαμβάνει ένα σύνολο κοινωνικών και οικονομικών σπουδών που σχετίζεται με την επίλυση προβλημάτων και καταστάσεων λήψης αποφάσεων.

Στόχοι του έργου 

Το OLMEdu επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ανοιχτό εργαστήριο για την αύξηση των δεξιοτήτων του Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης (HES) στην ηλεκτρονική εκπαίδευση στο αντικείμενο της Διοίκησης. Συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει:

α) να παρέχει στο ανώτερο εκπαιδευτικό προσωπικό τις κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για τη διευκόλυνση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας τεχνολογίες και εργαλεία διαδικτυακής εκπαίδευσης.

​β) να καλλιεργήσει την ικανότητά τους να ενσωματώνουν τις κατάλληλες παιδαγωγικές, στο διαδικτυακό περιβάλλον, να διαμορφώνουν τη διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης χρησιμοποιώντας διαδικτυακές μεθοδολογίες, προσαρμοσμένες στο πλαίσιο της Εκπαίδευση στο αντικείμενο της Διοίκησης. 

γ) να δημιουργήσει εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικό υλικό που θα μελετηθεί και θα ακολουθηθεί από το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΑΕΙ ώστε να δημιουργήσουν αποτελεσματικά θετικά μαθησιακά περιβάλλοντα για τους μαθητές τους, να τους εκπαιδεύσουν να συνεργαστούν, να πάρουν αποφάσεις, να λύσουν προβλήματα και να τα ενσωματώσουν σε στρατηγικά σενάρια.

δ) να δημιουργήσει την ικανότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΑΕΙ να αναπτύξει διαδικτυακές προσομοιώσεις και να τις ενσωματώσει στην πρακτική της παρεχόμενης εκπαιδευτικής κατάρτισης χρησιμοποιώντας ένα νέο φιλικό προς το χρήστη εργαλείο. 

ε) να δημιουργήσει ένα χώρο μάθησης, ανοιχτής πρόσβασης και μια διαδικτυακή κοινότητα πρακτικής για την ανάπτυξη διαδικτυακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων παράδοσης εκπαίδευσης για το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΑΕΙ.

Ομάδα στόχου

Το έργο OLMedu σκοπεύει να εμπλέξει άμεσα συνολικά 30 συμμετέχοντες (Προσωπικό Ανώτατης Εκπαίδευσης - HES) κατά τις πιλοτικές δοκιμές των εργαλείων προσομόιωσης και της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης, να προσεγγίσει 1000 ωφελούμενους (HES) και να εμπλέξει 30 ενδιαφερόμενους/ εμπειρογνώμονες στην αξιολόγηση και ανάπτυξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

 

Οι ομάδες-στόχοι παρατίθενται παρακάτω:

Κύρια ομάδα στόχου: Εκπαιδευτικό προσωπικό ΑΕΙ στον τομέα της  Εκπαιδευτικής Διοίκησης και της Ηγεσίας, συμπεριλαμβανομένων διευθυντών πανεπιστημιακών σχολών/τμημάτων και  εκπαιδευτών επαγγελματιών στην Εκπαιδευτική Διοίκηση.

Εμπειρογνώμονες: Εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας / εκπρόσωποι επιχειρήσεων, τοπικές αρχές, όπως εκπρόσωποι των Υπουργείων Παιδείας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, καθώς και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ευρωβουλευτές.

 

Άλλα ενδιαφερόμενα μέλη: Άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε τομείς εκτός της Εκπαίδευτικής Διοίκησης. Άλλοι οργανισμοί κατάρτισης, εκπαίδευσης και παροχής συμβουλών σε ολόκληρη την ΕΕ και διεθνώς.

Καινοτομία & Αντίκτυπος

Στοιχεία καινοτομίας:

(i)  τα  αποτελέσματα του έργου OLMEdu, συμπεριλαμβανομένου του υλικού μάθησης και κατάρτισης που απουσιάζουν·μέχρι σήμερα

(ii) οι αλληλένδετες αλλά εννοιολογικά ανεξάρτητες ενότητες του μαθησιακού υλικού

(iii) ο ανοιχτός διαδικτυακός χώρος αποθήκευσης με το μαθησιακό υλικό και την εργαλειοθήκη για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών προσομοιώσεων στην Εκπαιδευτική Διοίκηση

(iv) η ευελιξία στο υλικό έτσι ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται εύκολα σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης.

 

Αναμενόμενος αντίκτυπος:

(i) μεταφορά γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται στο Προσωπικό Ανώτατης Εκπαίδευσης για την παροχή διαδικτυακής μάθησης και κατάρτισης στην Εκπαιδευτική Διοίκηση,

(ii) μετάβαση από την παραδοσιακή στην βελτιωμένη διδασκαλία και μάθηση με τη χρήσηΤεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

 

ABOUT THE PROJECT

Colorful Bubbles

The choice of the partners was made after careful consideration to ensure that the project would bring together the best possible expertise and knowledge on the topic at hand.

All partners involved have great experience in managing EU and nationally funded projects and in embracing innovative practices locally. Also, all partners have excellent networks and close cooperation at national and EU level with Science Museums and Science Centres, decision makers, governmental officials, representatives of Chambers of Commerce and Employers’ Associations, Young Entrepreneurs’ Associations, media companies and local universities. This assists in disseminating our project results widely across involved EU countries. Below the different types of partners involved in our consortium are described:

a) Two Universities with relevant experience in the topic of STEM education and entrepreneurship education for young people (EUC, NTNU);

b) Three SMEs with experience in dissemination and in research and consulting work on STEM, entrepreneurship and engineering/coding practices (GrantXpert, CyRIC, Engino);

d) One Science Museum (NEMO) that aims at making science and technology engaging and accessible to the widest possible audience;

e) Two NGOs with expertise in teaching STEM at schools (STEMworks) and organising coding/robotics events (Programamos), providing vital input during the development of our training content.

The project will be implemented in 5 countries (Cyprus, Spain, The Netherlands, Norway, United Kingdom) with the resourceful collaboration of 8 involved organisations.

logo_ntnu2

OUR TEAM

Business Team
Παραδοτέα

 IO1: Εκπαιδευτικό υλικό για την αναβάθμιση του προσωπικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χρήση τεχνολογιών ΤΠΕ και Διαδικτυακή διδασκαλία στη διαχείριση της εκπαίδευσης

 

Το IO1 θα αποτελεί τη χαρτογράφηση των θεωρητικών θεμελίων και των αναγκών για τον προσδιορισμό των μαθησιακών αποτελεσμάτων, το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού υλικού και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων κατάρτισης (μέθοδοι και τεχνικές) που θα χρησιμοποιηθούν στο O2 για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικoύ υλικού.

Κατεβάστε την τελική έκθεση του IO1 πατώντας εδώ.

IO2: Εκπαιδευτικό υλικό για τη χρήση διαδικτυακής εκπαίδευσης και τεχνολογιών ΤΠΕ στη διαχείριση της διδασκαλίας

Το IO2 θα αποτελεί το μαθησιακό υλικό για τη χρήση διαδικτυακής εκπαίδευσης και τεχνολογιών ΤΠΕ στη διαχείριση διδασκαλίας, αντιμετωπίζοντας τις ανάγκες και τις προκλήσεις που εντοπίστηκαν στο IO1 κατά τη χρήση ΤΠΕ στη διαχείριση της Εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό υλικό θα αποτελείται από 6-8 ενότητες, οι οποίες θα μεταφραστούν σε όλες τις γλώσσες των εταίρων.

IO3: Εργαλειοθήκη για την ανάπτυξη διαδικτυακών προσομοιώσεων στην διαχείριση της εκπαίδευσης

Το IO3 θα αποτελεί μια εργαλειοθήκη για τη δημιουργία διαδικτυακών προσομοιώσεων / σεναρίων στη Διοίκηση Εκπαίδευσης, η οποία θα συνοδεύεται και από εκπαιδευτικό υλικό. Η εργαλειοθήκη θα δοκιμαστεί, θα προσαρμοστεί και θα μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες των εταίρων.

ΙΟ4: Διαδικτυακό αρχείο εκμάθησης για το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΑΕΙ

Το IO4 αποτελεί ένα διαδικτυακό αρχέιο εκμάθησης ανοιχτής πρόσβασης για το εκπαιδευτικό προσωπικό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το IO4 θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης και ενός ψηφιακού διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού. Η πλατφόρμα θα δοκιμαστεί πιλοτικά και θα παραμείνει λειτουργική ακόμα και μετά το τέλος του έργου.

Διαδικτυακή πλατφόρμα

Virtual Team Meeting
Contact
OLMEdu Website Image-01.png
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να μας στείλετε ένα email στο Info@olmedu.eu

Συντονιστής

Frederick University
OLMEdu συντονιστής: Dr. Achilleas Achilleos
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: com.aa@frederick.ac.cy
Τηλέφωνο εργασίας: +35722431355 ext.: 46143
Facebook: https://www.facebook.com/frederickuniversity

Σας ευχαριστώ! Το μήνυμα σας εστάλει.

bottom of page